Oznámení o GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás informovat, že se naše společnost řídí následujícími zásadami zpracování osobních údajů, které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR), účinným od 25.5.2018:

  1. Zákonnost, korektnost a transparentnost

Ve vztahu k subjektu údajů zpracováváme osobní údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem.

  1. Účelové omezení

Osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, další jejich zpracování je možné pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

  1. Minimalizace údajů

Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu, pro který jsou zpracovávány.

  1. Přesnost

Zpracováváme pouze přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje.

  1. Omezení uložení

Osobní údaje jsou u nás uloženy pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

  1. Integrita a důvěrnost

Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  1. Odpovědnost

Soulad našeho nakládání s osobními údaji s výše uvedenými zásadami jsme schopni kdykoli doložit. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou přesně popsána v souhlasu.

Společnost přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti všech zpracovávaných osobních údajů, především stanovení pravidel pro zpracovávání osobních údajů pouze oprávněnými osobami, zajišťujeme, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, stanovili jsme pravidla pro práci s danými informačními systémy, zamezili jsme neoprávněný přístup k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, zvýšili jsme bezpečnost instalací zámků. Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší společnosti přístup k osobním údajům jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti při nakládání s osobními údaji. Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech nebo na základě smluvních vztahů, v nichž jsou stanovena nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů dle GDPR.

 ORTOTIKA – PROTETIKA s.r.o.